Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

З урахуванням економічних ризиків
Стратегічного менеджменту підприємства

 

Послідовність кроків, яка відповідає зображеній на рисунку 29 моделі, дасть змогу підприємству ефективно використовувати про­цедури контролю, а отже, звести до мінімуму помилки у май­бутньому. Саме основною перевагою такої системи контролювання є те, що вона спрямована на досягнення майбутніх результатів, тобто основним завданням цього контролю є не виправлення помилок минулих періодів, а застосування заходів, спрямованих на уник­нення майбутніх відхилень. Отже, система цілей повинна бути гнучкою, як й інші основні елементи менеджменту. Основною функцією такої системи контролювання повинна стати превентивна, а лише потім - оперативна, комунікативна, інформативна та захисна. Отже, пропонована система контролювання у взаємодії з іншими елементами менеджменту підприємства працюватиме так:

1. Аналізують та виявляють можливі ризики, які спричиняють відхилення у діяльності підприємства. Насамперед, визначають всі можливі ризики, а згодом за допомогою якісного та кількісного оцінювання добирають для подальшого аналізу лише найістотніші з них. Паралельно здійснюється пошук та оцінювання ефективних способів зниження виявлених ризиків. Розробляється комплексна програма ризик-менеджменту.

2. Аналізують інші істотні фактори зовнішнього та внутрішнього середовищ. На підставі поданої інформації формують прогнози та розробляють сценарії можливого розвитку подій, визначають цілі.

3. Системою контролювання реальні результати порівнюють з прогнозованим розвитком подій. Виявляють можливі відхилення у діяльності підприємства. Для прийняття управлінських рішень важ­ливо, щоб інформація була достовірною, своєчасною та точною, тому на цьому етапі перевіряють отримані дані.

4. З'ясовують причини відхилення та можливості їхньої ліквідації.

5. Завершальний етап полягає у коригуванні основних елемен­тів системи управління підприємства з метою досягнення поставлених цілей та стратегії, або змінюються самі цілі.

Запропонована модель загалом за основними характеристи­ками, функціями та етапами нагадує систему контролінгу. Проте авторів в такому аспекті цікавить винятково розроблення та застосу­вання функції контролю як елемента системи управління з ураху­ванням економічного ризику. Проаналізувавши літературу, присвя­чену системі контролінгу, доходимо висновку, що вона дає змогу забезпечити ефективне управління виробничо-господарськими про­цесами організації за рахунок координації та інтеграції зусиль різних підрозділів. Система контролінгу базується на реальних умовах ринку, враховує невизначеність, стихійний характер, швидкі зміни тощо. Очевидно, що основою для впровадження контролінгу на підприємстві є розроблення ефективної системи контролювання, планування та ризик-менеджменту.

 

 


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 320; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.
 2. Буткевич О. В, Правове регулювання в спеціальних (вільних) економічних зонах. Дисертація.- С 48.
 3. Види ризиків організації
 4. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму
 5. Використання середніх показників та показників варіації для оцінки ризиків
 6. Вирішення проблеми запобігання змінам клімату має включати комплекс технічних, адміністративних її економічних заходів.
 7. Держава як суб’єкт економічних відносин. Економічні функції держави
 8. Дослідження систематичних фінансових ризиків підприємства
 9. Економічна політика як основа національних економічних інтересів
 10. Економічні функції держави у змішаних економічних системах
 11. ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.