Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Усі доходи Державного бюджету зараховуються безпосеред­ньо на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету Укра­їни і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Касове виконання бюджету

Бюджетна класифікація

Розпис Державного бюджету України

Організаційні основи виконання Державного бюдже­ту України

5. Казначейська система виконання Державного бю­джету за доходами

1. Організаційні основи виконання Державного бюджету України

Важлива роль в бюджетному процесі належить стадії вико­нання бюджету. Виконання бюджету це забезпечення своєчасного і пов­ного надходження запланованих доходів в цілому та за кожним джерелом надходжень, а також своєчасного, повного та безперер­вного фінансування передбачених бюджетом заходів.

Загальні положення організації виконання Державного бю­джету встановлені Бюджетним кодексом. Відповідно до статті 115 Конституції України і статті 47 Бюджетного кодексу:

v Кабінет Міністрів України забезпечує і несе відповідаль­ність за виконання Державного бюджету;

v Міністерство фінансів України здійснює загальну організа­цію та управління виконанням Державного бюджету України, ко­ординує діяльність учасників бюджетного процесу з питань вико­нання бюджету.

У процесі виконання Державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз доходів бю­джету і має виключне право надання відстрочок на сплату подат­ків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах податкового кредиту за поданнями органів стягнення на термін до трьох місяців у ме­жах поточного бюджетного періоду.

Державне казначейство України веде бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за поданням органів стягнення здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету.

Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному об­сязі надходження до Державного бюджету податків, зборів (обо­в'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства.

3) В Україні застосовується казначейська форма обслугову­вання Державного бюджету України.

Державний бюджет України виконується за розписом дохо­дів та видатків на відповідний рік. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів влади і розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу доходів і витрат, забезпе­чення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників застосовується бюджетна класифікація.2. Розпис Державного бюджету України.

Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюдже­тних призначень у місячний термін після набрання чинності зако­ном про Державний бюджет України. До затвердження розпису Міністром фінансів України затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Бюджетний розпис - документ, у якому встановлюється розподіл доходів і фінансування бюджету, бюджетні асигнування головним розпорядникам бюджетних засобів на визначені періоди року відповідно до бюджетної класифікації.

Примірник затвердженого бюджетного розпису передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подаль­шим інформуванням про внесені до нього зміни.

Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду за­безпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням.

Розпис Державного бюджету України на відповідний рік включає:

1) Розпис доходів Державного бюджету (далі - розпис дохо­дів), що включає:

§ річний розпис доходів загального і спеціального фондів Державного бюджету;

§ щомісячний розпис доходів загального фонду Державного бюджету.

2)Розпис фінансування Державного бюджету (далі - роз­пис фінансування, що включає:

o річний розпис фінансування загального і спеціального фон­дів Державного бюджету;

o помісячний розпис фінансування загального фонду Держа­вного бюджету.

3)Розпис асигнувань Державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету), що включає:

v річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів Державного бюджету;

v щомісячний розпис асигнувань загального фонду Держав­ного бюджету.

4)Розпис повернення кредитів до Державного бюджету та надання кредитів з Державного бюджету (далі - розпис кредиту­вання), що включає:

Ø річний розпис повернення кредитів до Державного бю­джету та надання кредитів з Державного бюджету;

Ø помісячний розпис повернення кредитів до загального фо­нду Державного бюджету та надання кредитів із загального фонду Державного бюджету.

5)Річний розпис витрат спеціального фонду Державного бюджету з розподілом за видами надходжень.

6)Помісячний розпис спеціального фонду Державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 320; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.