Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСТУП

Прискорення змін у навколишньому середовищі, поява нових можливостей для бізнесу, що відкриваються досягненнями науки і техніки, розвитком інформаційних мереж, зміна ролі людських ресурсів призвели до значного зростання ролі стратегічного управління. У сучасних умовах функціонування підприємств виключно важливим стає здійснення такого управління, яке забезпечує їх адаптацію до мінливих умов ведення бізнесу, сприяє формуванню та реалізації цільових програм розвитку виробництва і забезпечує в підсумку стійке функціонування підприємств. За свою відносно коротку історію теорія стратегічного управління зуміла пройти величезний шлях у розвитку аналітичного потенціалу та у формуванні концепцій, адекватних запитам практики менеджменту. При цьому своєчасні теоретичні ідеї швидко впроваджувалися в практику, а новаторські підходи менеджерів закріплювалися побудовою нових блоків теорії. Практика показує, що підприємства та організації, які здійснюють комплексне стратегічне управління, працюють більш успішно та ефективно.

Навчальна дисципліна «Стратегічне управління» розроблена для підготовки нового покоління магістрів, здатних розробляти стратегію розвитку бізнесу, формувати команду професіоналів і ефективно використовувати новітні бізнес-технології.

Вивчення навчальної дисципліни спрямоване на: систематизацію й відновлення вже наявних знань і досвіду в області управління; розвиток лідерських, організаційних і управлінських якостей, а також навичок прийняття ефективних стратегічних управлінських рішень; формування стратегічного мислення та використання системного підходу при розробленні та обґрунтуванні стратегічного набору підприємства.

Навчальна дисципліна орієнтована на одержання практичних компетентностей, а саме: готувати аналітичні матеріали для оцінки заходів в області економічної політики та прийняття стратегічних рішень на різних рівнях управління, що здобуваються за допомогою зваженого набору сучасних технологій навчання: аналіз конкретних ситуацій, інтерактивні діалоги, вирішення задач, практикуми, тренінги тощо.

Навчання спрямоване на практику роботи в Україні, але, у той же час, ураховує останні досягнення й світовий досвід в області стратегічного управління й стратегічних комунікацій.

Модульна форма навчання дає студентам постійний тісний контакт із викладачами, можливість сфокусуватися на кожній темі й дозволяє відразу ж застосовувати отримані знання на практиці.

Мета практичних та семінарських занять – це закріплення та поширення теоретичних знань щодо застосування концепції стратегічного управління на сучасному підприємстві, опанування методиками стратегічного аналізу макро-, мезо- та мікросередовища, поглиблення навичок формування стратегічного набору тощо. У процесі практичних занять викладач здійснює оперативний і поточний контроль засвоєння студентами навчального матеріалу.

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 41; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.55.5
Генерация страницы за: 0.005 сек.