Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Модуль 1. Державна соціальна політика
ВСТУП

До практичних та семінарських занять

Методичні рекомендації

із навчальної дисципліни

«СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

для студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Управління персоналом і економіка праці» другого (магістерського) рівня всіх форми навчання

 

 

Укладач доц. Гончарова С.Ю.  
Відповідальний за випуск проф. Назарова Г.В.

 

 

Харків. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016


Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та економіки праці.

Протокол №1 від 26.08.2016 р.

 

 

Укладач: Гончарова С. Ю.

 

Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять із навчальної дисципліни «Соціальна політика» для студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Управління персоналом і економіка праці» другого (магістерського) рівня всіх форми навчання / укл. С. Ю. Гончарова – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 32 с. (Укр. мов.)

 

 

Подано завдання до практичних та семінарських занять та методичні рекомендації до їх вирішення, що дозволять поглибити і розширити теоретичні знання та практичні навички щодо застосування концепції соціальної політики на рівні держави та підприємства, опанувати методи та принципи управління соціально-трудовими процесами, соціальним захистом і соціальним розвитком на макро- та мікрорівнях.


Важливим напрямом подальшої діяльності у сфері європейської інтеграції є активний перехід України на сучасні європейські соціальні стандарти, що безпосередньо пов'язано з реформуванням наявної соціальної політики. Вивчення проблем соціальної економіки в навчально-методичному аспекті набуває особливого значення, оскільки вона тісно пов'язана із соціальним захистом населення, а також визначає основні напрями соціального обслуговування в суспільстві. У сучасних умовах актуальність вивчення питань соціальної політики стає більш вагомою та очевидною, що пов’язано з ускладненням процесів соціальної взаємодії як на державному рівні, так і на рівні підприємства.

Соціальна політика – це дисципліна, що вивчає складний багатогранний і багаторівневий процес взаємовідносин людини і суспільства, людини і держави; систему конкретних заходів, спрямованих на життєзабезпечення населення. Соціальна політика вивчає відносини, що складаються в суспільстві щодо ухвалення і реалізації рішень, які впливають на рівень та якість життя, його добробут. Соціальна політика являє собою систему взаємовідносин між соціальними групами, соціальними шарами, окремими категоріями громадян. У центрі реалізації цілей соціальної політики завжди знаходиться людина, її добробут, соціальний захист, життєзабезпечення, соціальна безпека.Метою вивчення дисципліни «Соціальна політика» є формування у студентів системних професійних та соціально-особистісних компетентностей і уявлень щодо сутності, напрямів, принципів та механізмів реалізації соціальної політики. Навчальна дисципліна «Соціальна політика» є невід'ємною компонентою професійної підготовки майбутнього фахівця з управління персоналом та економіки праці, що є підставою для його подальшого особистісного й професійного розвитку і вдосконалення.

Мета практичних та семінарських занять – це закріплення та поширення теоретичних знань з управління соціальними процесами, соціальним захистом і соціальним розвитком на макро- та мікрорівнях, набуття навичок та вмінь аналізувати та критично осмислювати соціальні проблеми, розробляти пропозиції щодо їх розв’язання.

У процесі практичних занять викладач здійснює оперативний і поточний контроль за засвоєнням студентами навчального матеріалу.

Практичні заняттяпроводяться у формі семінарів, ділових ігор, колоквіумів, розв’язання ситуаційних завдань та розрахункових задач.

Підготовка до семінарського заняття передбачає самостійну роботу студентів з опрацювання питань з теми семінару із використанням додаткової літератури та інформації.

Традиційна формапроведення семінарського заняття передбачає виступи студентів із доповідями, повідомленнями з кожного питання та обговорення дискусійних моментів. Керівну роль відіграє викладач, коментуючи виступи та роблячи висновки. Активна форма проведення семінарського заняття передбачає якісні зміни взаємовідносин викладача і студентів шляхом надання їм нової ролі. На попередньому занятті викладач призначає ведучого, який повинен уважно ознайомитися з темою та заздалегідь визначити регламент семінару. Ведучому надається право призначити доповідачів, а також опонентів із кожного питання. Студенти також виконують функції з оцінювання виступів, обґрунтовуючи свої рішення. Під час підбиття підсумків оцінку діям учасників дає викладач.

Ділова гра – це також активна форма проведення практичного заняття, яка ґрунтується на моделюванні конкретної ситуації.

Заняття з розглядуситуаційних завдань передбачають такі етапи: вступ у ситуацію, вивчення її умов, активізація теоретичних та практичних знань, виконання завдання та прийняття рішення, дискусія з обговоренням і оцінка прийнятого рішення. Розв’язання задач є традиційною, але досить важливою формою проведення занять для набуття практичних навичок у роботі з кількісними та якісними показниками. Перед кожним практичним заняттям студент має самостійно повторювати лекційний матеріал, засвоювати формули, опрацьовувати рекомендовану літературу. Окремі елементи розв’язання задач, які вимагають складних (великих за обсягом) розрахунків, можуть виконуватися студентами в межах самостійної роботи. Кожна розрахункова задача потребує висновків.

Оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного, модульного та підсумкового контролів за 100-бальною шкалою. Поточний контроль за успішністю студентів здійснюється практично постійно з усіх видів робіт: виконання практичних робіт, виступів на семінарах, виконання самостійних робіт, усних відповідей, тестування, виконання творчих робіт, складання есе, презентацій тощо.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 37; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.137.187
Генерация страницы за: 0.005 сек.