Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Соціальної сфери
Тема 4. Планування і фінансування розвитку

План семінарського заняття

Тема 3. Нормативно-правова база соціальної політики в Україні

 

Мета заняття –опрацювання змісту та ролі соціальних стандартів та нормативів, соціального законодавства, нормативно-правового забезпечення, державних соціальних гарантій.

Компетентності, яких набуває студент:здатність використовувати нормативно-правове забезпечення соціальної політики для належної реалізації гуманітарної політики щодо підвищення рівня життя населення.

1. Соціальні нормативи як відправна точка формування соціальної політики. Сучасний стан її нормативно-правового забезпечення.

2. Контроль за дотриманням законодавства про державні соціальні стандарти і нормативи та державні соціальні гарантії.

3. Характеристика основних чинних законодавчих і нормативних актів, що регулюють соціальні відносини. Нерозв'язані проблеми норматив-но-правового забезпечення соціальної політики.

4. «Європейська соціальна хартія (переглянута): практика застосування в Україні»

Запитання для обговорення:

1. Що таке організаційно-правова структура со­ціальної політики? Охарактеризуйте її компоненти.

2. Яким чином організовується взаємодія органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою реалі­зації соціальних програм на їхніх територіях?

3. Яку роль відіграє Верховна Рада України у визначенні засад розвитку соціальної політики? Наведіть приклади ос­новних програм розвитку соціальної політики України за останні десять років.

4. Яка роль Міністерства соціальної політики України в системі державної виконавчої влади? Опишіть його структуру.

 

 

Мета заняття – оволодіння методами аналізу стану складових соці-

альної сфери та інфраструктури.

Компетентності, яких набуває студент: здатність планувати, формувати, здійснювати оцінку ефективності заходів державної політики щодо фінансування соціальної сфери та інфраструктури

Завдання 1.Визначте ефективність народногосподарської освіти та інтелектуаломісткість виробництва, виходячи з таких даних: ВНП країни дорівнює 37,5 млрд. дол., а фонд освіти становить 3,56 млрд дол.

Поясніть економічне значення кожного з розрахованих показників, ураховуючи, що: ефективність народногосподарської освіти характеризує кількість виробленого ВНП на одиницю освітнього фонду держави; інтелектуаломісткість виробництва показує, скільки грошових одиниць, акумульованих в освітньому фонді, припадає на кожну одиницю виробленого продукту.

Завдання 2.По області наявна інформація про кількість осіб, що навчалися та навчаються у ВНЗ та коледжах, яка наведена в табл.9.

 

Таблиця 9

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 42; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.167.202.184
Генерация страницы за: 0.005 сек.