Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Чисельність населення та його грошові доходи
Методичні рекомендації до розв’язання задач

Доходами

Тема 10. Державна підтримка сімей із низькими

Мета заняття –опрацювання методики розрахунку прожиткового мінімуму, оволодіння методикою комплексного оцінювання бідності.

Компетентності, яких набуває студент:здатність здійснювати соціальну діагностику суспільства щодо якості та рівня життя й аналіз процесів розшарування населення за рівнем доходів.

Зміст заняття – розв’язання задач за методикою оцінювання бідності, розрахунок розміру номінальних і реальних доходів на душу населення.

Рівень бідності – питома вага сімей (домогосподарств), у яких рівень доходів на одну особу є нижчим від визначеної межі бідності.

Глибина бідності – відхилення величини доходів або витрат бідних від визначеної межі бідності.

Номінальні доходи – це доходи, отримані у грошовому виразі.

Реальні доходи – номінальні грошові доходи поточного періоду, скореговані на індекс споживчих цін.

Взаємозв'язок номінальних і реальних доходів може бути виражена такою формулою:

 

(10)

 

де РД – реальні доходи;

НД – номінальні доходи;

ІСЦ – індекс споживчих цін.

Номінальна заробітна плата – це сума коштів, що виплачують працівникам за виконаний обсяг робіт відповідно до кількості та якості витраченої ними праці.

Реальна заробітна плата – номінальна заробітна плата поточного періоду, скорегована на індекс заробітної плати.

Завдання 1.Виходячи з даних табл. 17, визначте розмір номінальних і реальних доходів на душу населення та проаналізуйте їх динаміку. Оцініть зміни структури доходів у 3-му та 2-му році порівняно з 1-им роком у натуральних одиницях. Проаналізуйте динаміку номінальної та реальної заробітної плати в розрахунку на одного зайнятого в економіці. Зробіть висновки.

Таблиця 17

Показник 1 рік 2 рік 3 рік
Середньорічна чисельність населення, тис. осіб 47 280,8 46 929,5 46 646,0
Чисельність зайнятого населення, тис. осіб 20 680,0 20 730,4 20 904,7
Грошові доходи, тис. у. о.      
оплата праці 175 445,8 222 812,8 316 063,3
доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості 18 688,8 19 826,56 28 789,93
доходи від продажу сільськогосподарської продукції 17 544,58 16 522,14 19 401,91
пенсії, стипендії, допомоги та субсидії, надані готівкою 91 536,96 117 543,2 150 834,2
грошова допомога від родичів та інших осіб 26 316,88 21 242,75 28 164,06
інші грошові доходи 8 009,484 8 969,159 8 762,152
Індекс споживчих цін, % 1,15 1,11 1,17
Індекс заробітної плати, % 1,04 1,10 1,11

Завдання 2.Використовуючи дані, наведені в табл. 18, проаналізуйте розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів у І півріччі звітного року, обчисліть середній розмір доходів. 

Таблиця 18

Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів у І півріччі звітного року

Показники Усі домогосподарства У тому числі проживають
у міських поселеннях сільській місцевості
Усе населення, % 100,0 100,0 100,0
Із середньодушовими загальними доходами в місяць, у. о.  
до 300,0 6,7 4,5 11,2
300,1 – 360,0 6,2 4,8 9,1
360,1 – 420,0 8,0 7,5 9,0
420,1 – 480,0 9,4 8,6 11,1
480,1 – 540,0 11,0 10,4 12,2
540,1 – 600,0 10,0 10,2 9,6
600,1 – 660,0 9,0 8,6 9,6
660,1 – 720,0 7,4 7,3 7,6
720,1 – 780,0 5,8 6,3 4,9
780,1 – 840,0 4,5 5,1 3,5
понад 840,0 22,0 26,7 12,2
Частка населення із середньодушовими доходами в місяць, нижчими від      
середнього рівня загальних доходів 61,8 62,1 57,5
прожиткового мінімуму 38,6 33,1 49,7

Завдання 3.Чисельність населення країни становить 48 841,25 осіб. Чисельність бідного населення, сукупні витрати на умовного дорослого якого були нижчими від межі бідності, становила 12 912,75 осіб. Розрахуйте рівень бідності в цілому по країні.

Завдання 4.За даними обстеження чисельність бідного населення країни становить 12 912,75 осіб. У середньому витрати бідного населення в розрахунку на одного умовного дорослого становили 678 у. о., межа бідності – 756 у. о. Розрахуйте коефіцієнт глибини бідності.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 41; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.236.48
Генерация страницы за: 0.008 сек.