Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методичні рекомендації. 1. Викладач і студенти розглядають та аналізують поняття цінностей на прикладах різних організацій, установ
1. Викладач і студенти розглядають та аналізують поняття цінностей на прикладах різних організацій, установ.

2. Учасники гри розподіляються на підгрупи по 4 – 5 осіб у кожній. Кожна підгрупа працює 45 хвилин.

3. Кожна підгрупа обирає дві будь-які організації (комерційну та соціальну) і отримує по два слайди «Піраміда цінностей».

Далі необхідно визначити дев'ять основних норм (цінностей), що мають бути покладені в основу створення системи корпоративних цінностей для організацій комерційного та соціального секторів.

Підгрупи проводять ранжування запропонованих норм, визначивши № 1 (найбільш важливу), № 9 (найменш важливу) норми тощо, та порівнюють систему ціннісних орієнтацій працівників комерційного та соціального секторів.

4. Результати роботи підгрупи заносять на слайди.

5. Результати роботи презентуються представником кожної підгрупи протягом 10 – 15 хвилин із необхідними коментарями. Час на запитання та відповіді – 5 хвилин.

6. Викладач виконує функції консультанта. Узагальнений виступ викладача – 10 хвилин.

 

Запитання для обговорення:

1. Стратегія державної кадрової політики України.

2. Структура та функції Департаменту соціальної політики.

3. Європейський досвід державної кадрової політики.

4. Соціальна відповідальність у системі державного кадрового забезпечення.


Рекомендована література

Безтелесна Л. І. Прогнозування та регулювання ринку праці України / Л. І. Безтелесна. – Рівне : НУВГП. – 2010. – 221 с.

Гайдуцький П. І. Фінансування соціальної політики: навч. посіб. / П. І. Гайдуцький, О. Е. Подолєва. – К. : УАДУ, 1995. – 64 с.

Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / М. Ганслі Теренс; Пер. з англ. О. Перепадя. – К. : Основи, 1996. – 240 с.

Гончарова С. Ю. Соціальна політика: навч. посіб. / С. Ю. Гончарова, І. П. Отенко. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2003. – 200 с.

Декларація МОП про основоположні принципи та права в сфері праці та механізм її реалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ilo_principles.shtml

Зайнышев И. Г. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы / И. Г. Зайнышев. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 346 с.

Зомбарт В. Идеалы социальной политики / В. Зомбарт, пер. с нем. – С.Пб. : Вид. Элби, 1996. – 132 с.

Кодекс законів «Про працю України» / Верховна Рада України. Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2008. – 90 c.

Колот А. М. Соціальна політика в умовах глобалізації та лібералізації економічних відносин: здобутки, втрати, тенденції / А. М. Колот // Демографія та соціальна економіка: наук.-екон. та сусп.-політ. журн. – Київ : ІДСД НАН України, 2008. – Вип. 1 (9). – С. 23–44.Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку : монографія / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2010. – 251 c.

Конвенція МОП про сприяння зайнятості та захист від безробіття № 168 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.-gov.ua/laws/show/993_182

Конституція України / В. Кузнєцов (уклад.). – Х. : Фактор, 2006. – 132 с.

Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010 – 2020 р.р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www-mon.gov.ua/images/proekt2010_2020.doс

Курило І. О. Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації : монографія / І. О. Курило. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2006. – 472 с.

Лібанова Е. М. Гнучкість та захищеність на ринку праці. Досвід України : монографія / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова. – К. : НАНУ, 2007. – 495 с.

Лібанова Е. М. Соціально-демографічна політика в Україні у контексті принципів Програми дій МКНР (1994 р.) / Е. М. Лібанова, І. О. Курило // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 2. – С. 12–27.

Лісогор Л. С. Якість трудового життя: чинники впливу та напрями покращення / Л. С. Лісогор // Демографія та соціальна економка. – 2012. – № 2 (18). – С. 43–52.

Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз : монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін–т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 328 с.

Манцуров І. Г. Регулювання соціально-економічного розвитку України / І. Г. Манцуров, І. К. Бондар, Є. О. Бугаєнко // Регулювання соціально-економічного розвитку України : колективна монографія; за ред. І. Г. Манцурова. – К. : ВД «Корпорація», 2010. – 195 с.

Моніторінг соціально-економічного розвитку регіонів України (1990 – 2001 р.р.). – К. : Фінанси, 2001. – 212 с.

Населення України. Трудова еміграція в Україні : монографія / відпов. ред. Е. М. Лібанова. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. – 233 с.

Новак І. М. Соціальний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій : монографія / І. М. Новак. – Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, 2008. – 196 с.

Про зайнятість населення : Закон України станом на 11 серпня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon4.rada.gov.ua.

Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua.

Про професійний розвиток працівників : Закон України від 12.01.2012 р. № 4312-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon4.rada.gov.ua.

Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и социальными процесами : учеб. пособ. / Б. А. Райзберг. – М. : Инфра-М, 2010. – 384 с.

Семигіна Т. В. Введення у соціальну роботу: навч. посіб. / Т. В. Семигіна, І. М. Грига. – К. : Фенікс, 2001. – 288 с.

Скуратівський В. А. Соціальна політика : навч. посіб. / В. А. Скуратівський, О. М. Палій, Е. М. Лібанова. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К. : Вид-во УАДУ, 2003. – 365 с.

Скуратівський В. А. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження : навч. посіб. / В. А. Скуратівський, М. Ф. Шевченко. – К. : УАДУ, 1998. – 188 с.

Социальная конфликтология : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Н. П. Дедов, А. В. Морозов, Е. Г. Сорокина і др.; под ред. А. В. Морозова. — М. : Издат. центр «Академия», 2002. — 336 с.

Социальная політика : учебник / под общ. ред. Н. А. Волгина. — М. : Изд-во «Экзамен», 2002. — 736 с.

Социальная статистика: учебник / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 480 с.

Соціально-трудові відносини: проблеми та гармонізації : колективна монографія / М. В. Семикіна, З. В. Смутчак, С. Р. Пасєка, та ін. – Кіровоград : КОД, 2012. – 432 с.

Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С. І. Бандур, Т. А. Заяць, В. І. Куценко та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. – 2-ге вид. допов. і перероб. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 620 с.

Удотова Л.Ф. Соціальна статистика : підручник. / Л. Ф. Удотова. – К.: КНЕУ, 2002. – 376 с.

Холостова Е. И. Социальная політика : учеб. пособ. / Е. И. Холостова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 204 с.

Шаульська Л. В. Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України : монографія / Л. В. Шаульська, О. Ф. Новікова, О. І. Амоша. – Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2010. – 488 с.

Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика : навч. посіб. / А. Г. Ягодка. – К. : КНЕУ, 2000. – 212 с.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 46; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.10.211
Генерация страницы за: 0.006 сек.