Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Суспільно-економічна формація та структура її

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Суспільно-економічна формація — це визначений тип суспільг ства, що історично склався, взятий у його цілісності, який роз­вивається і функціонує відповідно до притаманних йому об'єк­тивних законів на грунті конкретного способу виробництва.

Певним виробничим відносинам, що складають економічний базис суспільства, відповідає надбудова. Базис і надбудова є основними структурними елементами формації В якості неос­новних структурних елементів формації є спільності людей, що історично склалися, їхня культура, мова, а також сім'я, вклю­чаючи побут.

Введення до соціології категорії «суспільно-економічна фор­мація» дає змогу на місце загальних міркувань щодо суспільст­ва поставити аналіз конкретного типу суспільства, що розвиває­ться за певними законами.

Значущість цієї категорії полягає в тому, що, по-перше, в ній виражений історизм, тобто вона орієнтує на дослідження пев­ного суспільства в конкретній історичній обстановці; по-друге, виділені виробничі відносини як первинні, матеріальні, що дає змогу з'ясувати причини ідейних мотивів діяльності людей, по­бачити в суспільній свідомості відображення суспільного буття; по-третє, вона відображає суспільство в його цілісності, у взає.-мозв'язках усіх його сторін, як «соціальний організм», що зна­ходиться на певному ступені розвитку; по-четверте, орієнтує до­слідника на аналіз суспільного розвитку винятково як природ­ничо-історичного процесу, що грунтується на своїх внутрішні» об'єктивних законах.

Однак суспільно-економічну формацію як соціологічну кате­горію не слід розглядати як абсолютну універсальність. Поряд з «формацією» для характеристики історичного розвитку актив­но використовуються такі поняття соціології, як «епоха» і «циві­лізація». «Формація» фіксує історичний тип окремого суспільст­ва, «епоха» відображає той чи інший відрізок всесвітньої істо­рії відповідно до провідної для даного часу тенденції суспільно­го розвитку. «Цивілізація», зокрема, характеризує не просто рі­вень розвитку суспільства, а ступінь розвитку його матеріальної і духовної культури.Всебічну оцінку історичного процесу можна одержати лише на грунті «принципу додатковості», не вдаючись до абсолюти­зації або ігнорування дії категорії «формації». Найважливішою закономірністю суспільно-економічної фор­мації є діалектика об'єктивного і суб'єктивного. Як і будь-яке інше соціальне утворення формація розвивається через діяль­ність людей. Кожне нове покоління, вступаючи в життя, розпо­чинає з того рівня, який досягнуто попередниками. Отже, діяль­ність нового покоління певною мірою задається наявними об'єк­тивними передумовами, які визначають не лише характер, а й спосіб діяльності, форми соціальної активності. Проте кожне нх)ве покоління не просто повторює соціальний досвід поперед­ніх поколінь, я й реалізує власні інтереси і потреби, здійснюв свої цілі. ■■.■■■..

Матеріалістичне вирішення питання щодо співвідношення су­спільного буття і суспільної свідомості дає можливість певною мірою поширити на явища суспільної свідомості принцип соці­ального детермінізму, з'ясувати головну системоутворюючу лан­ку суспільно-економічної формації, тобто виробничі відносини. . Суперечність між продуктивними силами і виробничими від­носинами як джерело розвитку формації стає причиною перехо­ду до іншої, більш досконалої формації. Тут мають місце проб­леми, на які варто звернути увагу. Суть першої з них полягає в тому, що суперечності між продуктивними силами і виробни­чими відносинами реалізуються за конкретних історичних об­ставин. Вона постійно відтворює цілий спектр суттєвих і мало-суттєвих суперечностей у структурі виробничих відносин, які формуються на базі нього способу виробництва. Ця суперечність стосується і самої людини, накладаючи свій відбиток на образ її життя По-друге, «діагностика» стану основної суперечності і пошук оптимальних шляхів розв'язання її порушують проблему компетентності людей, які реалізують єдність об'єктивного і суб'єктивного у конкретній практичній діяльності. ■ 3 проблемою компетентності органічно пов'язана проблема діалектики громадського обов'язку, відповідальності і самоцін-ності людини: Феномен сталінізму, волюнтаризму і чванливої 'парадності— свідчення некомпетентності і безвідповідальності. Саме вони довели країну до стану затяжної кризи. Процеси де­формації вразили суспільство, яке поставило за мету втілити й життя ідею соціальної гармонії, позначилися на розвитку ба­зису і надбудови суспільства: перетворили державну власність на анонімну, спотворили принцип розподілу за працею, створили псевдотоварнҐ відносини, сформували адмініетративно-команд-'ну систему; підірвали принцип демократизму. Все це —негатив­ні наслідки ігнорування єдності об'єктивного і суб'єктивного факторів суспільного розвитку.

Однак поруч" із наведеною логікою серед філософів і соціо­логів поширений й; інший підхід: невдачі втілення в життя со-

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 628; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.